Về chủ đề Bắt Đầu

Đây là những bài viết để mọi người bắt đầu với cộng đồng NghienRGB, cũng như để làm dự án đầu tiên của mình.