Về chuyên mục Thông Báo

Chuyên mục thông báo dành cho Admin và quản trị viên đăng tải những thông báo chung đến mọi người. Thông báo chỉ bao gồm những thông tin quan trọng và cần thực sự lưu ý của tất cả các thành viên.

DigitalOcean Referral Badge